Upravljanje

 04/ 238 14 48

 URADNE URE

TOREK;  od 14. ure  do 17. ure

ČETRTEK; od 9. ure do 13. ure

telefonska pojasnila (obračun obratovalnih stroškov) v času uradnih ur in v PONEDELJEK od 10. do 11. ure! 

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo!

REKLAMACIJE
reklamacije@fesst.si

ŠPELA VOLČJAK
030 30 20 14
spela.volcjak@fesst.si

MIHA ROZMAN - operativni upravnik

030 30 20 15
upravljanje@fesst.si

Kaj je upravljanje?

To je upravljanje večstanovanjske stavbe in skupnih delov etažnih lastnikov stavbe. S strani etažnih lastnikov so pooblaščeni da skrbijo za:

 • Izvajanje sklepov etažnih lastnikov stavbe
 • Redno vzdrževanje in obratovanje stavbe
 • Razdelitev skupnih stroškov
 • Izterjavo obveznosti posameznih solastnikov
 • Upravljanje rezervnega sklada stavbe
 • ...

Posamezna opravila upravnika, ki spadajo pod posle rednega upravljanja so:

 • ORGANIZACIJSKO ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL
  • Pridobitev in ažuriranje evidenc poslovnih prostorov, delov, objektov in naprav;
  • Arhiviranje celotne dokumentacije;
  • Organiziramo zbore lastnikov in izvajamo sprejete odločitve ter koordiniranje le-teh;
  • Izdelamo poročilo o delu operativnega upravnika (upravitelja stavbe).
  • Posredujemo podatke upravnim organom za potrebe vodenja registra nepremičnin.
 • TEHNIČNO STROKOVNIH OPRAVIL
  • Pregled poslovnega objekta ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževanih delih ali prenovi;
  • Izdelava programa vzdrževalnih del, obravnava programa ter njegova veritifikacija po lastnikih;
  • Objava del, zbiranje ponudb, cenikov, predračunov; o Izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela; o Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del;
  • Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (tukaj gre za redna servisna dela na skupnih delih in naprav napravah);
  • Nadzor pri izvajanju del; o Količinski in kakovostni prevzem izvršenih večjih vzdrževalnih del ali prenov;
  • Organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe na skupnih delih ali napravah;
  • Izdelava poročil o izvedenih vzdrževalnih delih;
  • Organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja;
  • Prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami;
  • Organiziranje odprave škode na skupnih delih in napravah;
 • FINANČNO RAČUNOVODSKIH IN KNJIGOVODSKIH OPRAVIL
  • Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov obratovanja in vzdrževanja ter ostalih dogovorjenih stroškov po lastniških deležih, izdelava in dostava obračunov;
  • Inkaso obveznosti lastnikov;
  • Opominjanje in izterjava obveznosti;
  • Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti;
  • Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja; o Izdelava letnega poročila o delu upravnika;
  • Priprava potrebnih podatkov za sklenitev pogodbe o zavarovanju skupnih delov in naprav;
  • Izdelava poročil in informiranje lastnikov o finančnem in materialnem poslovanju, najmanj enkrat letno;
  • Zbiranje sredstev v rezervni sklad;
  • Priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti etažnih lastnikov;
 • PRAVNO PREMOŽENJSKIH OPRAVIL
  • Sklepanje pogodb o izvajanju storitev;
  • Sestava in vlaganje mandatnih tožb in izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z uporabo ali upravljanjem objekta;
  • Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodišči;
  • Dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo etažnih lastnikov;
  • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb ter evidenc izvršb;
  • Priprava poročil o rezultatih izterjav;
  • Svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v objektu;

Upravnik se je dolžan držati Stanovanjskega zakona (SZ-1)(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=3312&urlid=200369), ter izvajati vse naloge po veljavnem Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (http://www.uradni-list.si/1/content?id=93454).

NAČIN ODLOČANJA

Odločanje z večinskim soglasjem (več kot 50% soglasje)

Etažni lastniki sprejemajo odločitve, ki štejejo med posle rednega upravljanja, z večinskim soglasjem (več kot 50%) po solastniških deležih.

Med posle rednega upravljanja sodijo odločitve v zvezi z:

 • obratovanjem in vzdrževanjem stavbe,
 • določitvijo in razrešitvijo upravnika,
 • imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora,
 • oddajanjem skupnih delov v najem,
 • sprejemanjem načrta vzdrževanja,
 • rezervnim skladom in odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad,
 • sprejemanjem hišnega reda,
 • odločanjem o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe (za toploto, hladno in toplo vodo) in
 • odločanjem o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi.

Odločanje z več kot tričetrtinskim soglasjem (več kot 75% soglasje)

Več kot 75 % soglasje je treba pridobiti za:

 • sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih;
 • zavarovanje stavbe;
 • izboljšave, kjer ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. preureditev kotlovnice, dodatna izolacija stavbe idr.).
 • opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja; Dovoljena dejavnost je dejavnost, ki ostalih lastnikov posameznih delov v večstanovanjski stavbi ne moti pri mirni rabi stanovanj in ne obremenjuje prekomerno skupnih delov oz. naprav stavbe.

Odločanje s soglasjem vseh lastnikov (100% soglasje)

Lastniki soglasno odločajo o:

 • sporazumu o določitvi ali spremembi solastniških deležev za potrebe izvajanja zakona,
 • spremembi razmerja med skupnimi in posameznimi deli,
 • omejitvi rabe posameznih delov (prepoved uporabe stanovanja v druge namene),
 • omejitvi rabe skupnih delov (prepoved uporabe skupnih delov v druge namene),
 • sporazumu o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na skupnih delih,
 • spremembi namembnosti posameznega stanovanja,
 • vseh izboljšavah in gradbenih delih, za katera je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
 • določitvi upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno. Če v primerih, kjer je treba pridobiti soglasje vseh lastnikov, to ni doseženo, lahko lastniki, ki imajo več kot 50 % lastniški delež predlagajo, da o tem odloči sodišče v nepravdnem postopku. V primerih, kjer je treba doseči 75 % soglasje, lahko vsak etažni lastnik, ki se z odločitvijo ne strinja, predlaga, da o tem odloči sodišče v nepravdnem postopku.

Za več informacij lahko kontaktirate upravnika:

MIHA ROZMAN
030 30 20 15
upravljanje@fesst.si

 

OBRAZCI